آثار شلیک خمپاره های حماس به شهرک های صهیونیست نشین در مناطق اشغالی فلسطین در پاسخی نابرابر به حملات هوایی، دریایی و زمینی صهیونیستها، تصاویر خود گویای این نابرابری است - شبکه الجزیره - انگلیسی .