شعری تاثیر گذار از مرحوم آقاسی در وصف واقعه عاشورا