کلیپ گروه کر سرود ای مجاهد شهید مطهر، (کیفیت بالا)