همسر شهید فیاض بخش زوایای پنهانی از زندگی و منش شهید دکتر فیاض بخش را باز میکند،