اکنون محدوده حجره طاهره که مرقد نیز در داخل آن قرار دارد240 متر مساحت دارد که ضریحی مطلا در اطراف آن کشیده شده است. در چهار گوشه حجره طاهره چهار ستون مستحکم بناشده که گنبد سبزی بر روی آن قرار دارد .