حجر الاسود که در رکن شرقی به ارتفاع یک و نیم متر از زمین قرار گرفته سنگی است سیاه مایل به سرخی بیضی شکل به قطر سی سانتیمتر که در آن نقطه های قرمز دیده می شود و در پوششی از نقره قرار گرفته است .