این مسجد دارای شبستان و صحن است و هشت و نیم متر طول و هفت متر عرض دارد .