در نزدیکی مسجد فتح واقع شده است و درحال حاضر مسجد حضرت فاطمه دارای هفت و نیم متر طول و حدود دو و نیم مترعرض است و محراب کوچکی نیز در آن وجود دارد .