درباره فضیح گفته شده است که نام درخت نخل بوده و یا اشاره به مسکری است که از درخت نخل گرفته می شد. در جریان غزوه بنی نضیر رسول خدا در آنجا خیمه ای داشته و بدین مناسبت آن مکان را مسجد فضیح نامیده اند .