منطقه قبا در فاصله شش کیلومتری جنوب مسجد النبی قرار دارد و از نقاط خوش آب و هوای اطراف مدینه به شمار می آید. بنا به نقل روایات بسیار مسجد قبا مصداق آیه لمسجد اسس علی التقوی مناول یوما حق انتقوم فیه می باشد.