روبروی درب کنونی کمی سمت راست قبور مطهر چهار امام معصوم علیهم صلوات الله قرار دارد: امام حسن، امام زین العابدین، امام محمد ابن علی بن الحسین و امام جعفر بن محمد الصادق.