شهر مکه مکرمه دردل مجموعه ای از دره های رشته کوههای حجاز واقع است و مسجدالحرام درمیان دره ابراهیم با حدود277متر ارتفاع از سطح دریا قرار دارد. از ویژگی های برجسته این منطقه کوههای پرشمار پیرامون آن است که برخی از آنها درشکل گیری تاریخ آن نقش داشته اند .