مستند - ترکیبی « سفر به قلعه خیبر » با موضوع دیدار از قلعه خیبر . تهیه شده در سال 1384 توسط شبکه اینترنتی لبیک .