مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت نهم » با موضوع سفر حج . « مکه - غار حراء ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .