مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « نوضیحاتی در باره ی مسجد غمامه ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .