مستند - ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت چهارم » با موضوع سفر حج . « آنونس ابتدایی قسمت چهارم و شروع این قسمت با عنوان همسایه های سبز ... » . تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .