مستند-ترکیبی « به نشانی خدا - قسمت سوم » در موضوع سفر حج . « این قسمت شامل آنونس برنامه و صحبتهای ابتدایی مجری می باشد ... » تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .