مستند - ترکیبی درباره « مسجد شیعیان مدینه » ؛تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .