مستند - ترکیبی «امین وحی » در موضوع مبعث " مکه مکرمه / جبل النور / غار حرا" ؛ تهیه شده در سال 1385 توسط شبکه اینترنتی لبیک .