رهبرانقلاب: این جوری نباشد که مردم را از رقیب بترسانیم که اگر او بیاید چنین خواهد شد، چنان خواهد شد. میدان انتخابات، میدان مسابقه‌ خدمت است.