رهبر معظم انقلاب از اهمیت عیدغدیر گفته‌اند و آن را عید دخالت مردم در امر حکومت دانستند.