بعضی از پدرومادرها به دلیل مشغله‌ای که دارند مجبورند فرزند خود را ساعاتی در خانه در تنها بگذارند؛ اما خیلی با عوارض این تنها گذاشتن کودکان آشنا نیستند. در این مطلب به عوارض تنها ماندن کودکان اشاره کرده‌ایم.