خالق افسانه ‌سیمرغ تو کتاب منطق‌الطیر شاعری به نام عطار نیشابوریه. تو کتاب تاریخ ادبیات، اسم کاملش فریدالدین ابوحامد محمد عطار نیشابوریه که ۲۵ فروردین روز بزرگداشتشه.