خدایا! بیا نصف نصف پیش بریم؛ ما خوشگل دعا میکنیم تو هم خوشگل مستجاب کن!