خدایا، در رانندگان ما «اعتقاد به ترمز» را در نزدیکی خطوط عابرپیاده،‌ نهادینه کن!