مسألۀ هجرت مربوط میشود به مسألۀ ولایت. اگر پذیرفتیم که میباید انسان همۀ نیروهایش، همۀ نشاطهای جمعی وفکری و روانی او، با ارادۀ ولّی الهی و والی مِن قِبَل الله به کار بیفتد و خلاصه، انسان باید با جمیع عناصر وجودش بندۀ خدا باشد، نه بندۀ طاغوت. #زندگی_با_آیه‌ها