شیرینا! این همه تلخی را از کار و بار و جان و مال و عشق و روزگار ما محو کن!