زندگی با آیه‌ها یک جامعۀ اسلامی و یک جمعیتی که به عنوان امت اسلامی تشکیل شده‌اند اگر بخواهند برسند به آن ولایت قرآنی، آن ولایتی که در قرآن مطرح شده، امت اسلام بخواهد آن را تأمین کند برای خودش؛ دو جهت را باید مراعات کند.