زندگی با آیه‌ها| مسئولیتی که انسانِ معتقد به نبوت نبی بر دوش می‌گیرد عبارت است از دنباله‌گیری از راه نبی و قبول مسئولیت به منزل رساندن بار نبی.