منجمان در مطالعات اخیر خود دریافته اند که سیارۀ زمین منشأ تولید آهن نیست بلکه این فلز از ستاره‌های بسیار بزرگ که در بیرون از منظومۀ شمسی قرار دارند جدا شده و به زمین فرود آمده است. قرآن دربارۀ آهن تعبیری دارد که میتواند اشاره به این کشف علمی باشد.