قصه زنان فلسطینی، قصه رنج هفتادوپنج ساله‌ایه که دوشادوش مردها تحمل کردن. رنج‌هایی که یا درد اسارت شده یا زخم روی جسم و روانشون یا غم از دست دادن جگرگوشه‌هاشون نشسته توی دلشون.