قبلا گفتیم که یهود برای غصب سرزمین فلسطین، برای خودشون دلیل عقیدتی دست و پا کرد و از تورات و حتی قرآن هم کمک گرفت؛ اما این باور، هنوز تئوری بود و نیاز به عملیاتی شدن داشت. پس نیاز به یه ساختار مشخص بود. از اینجا بود که صهیونیسم شکل گرفت.