جن، مخلوقی اسرارآمیز، ناپیدا و هوشمند است که با اراده آزاد آفریده شده و در دنیایی موازی با انسان روی زمین زندگی می‎کند.