طی هشت سال دفاع مقدس دلیران زیادی همچون جانشان را فدای کشورشان کردند که هرکدام برای خودشان القابی داشتند.