روزهای اغتشاشات در بحبوحه خبرهای مختلف؛ پرونده‌های کشته‌سازی از همه داغ‌تر بودند و خیلی زود سر از رسانه‌های خارج از کشور درمی‌آوردند. یک سال بعد از ماجراها، نگاهی انداختیم به واقعیت این پرونده‌سازی‌ها.