اخباری داریم که نشون میده تحرکات سیاسی در روزهای پایانی عمرشریف پیاامبر اکرم صلی الله علیه وآله اتفاق افتاده.