سینمای ایران از معدود فرهنگ و هنری است که در میان بازیگران و هنرمندان غربی طرفدار دارد