در روزهای گذشته با انتقال ادوات نظامی جمهوری آذربایجان و ارمنستان به مرزهای یکدیگر احتمال جنگ زیاد شده است.