نبود سیاست‌های دوست‌دار خانواده در آمریکا، نابرابری جنسیتی در کرۀ جنوبی و آمار چشمگیر بیکاری جوانان در اروپای جنوبی از جملۀ دلایل کم شدن باروری است. این موضوع به نگرانی‌ دربارۀ سرمایۀ عمومی و ثبات نیروی کار دامن زده اما موضوع مهم‌تری هم در میان است، کشورها و افراد زیادی به نظام سرمایه‌داری و فضای اجتماعی که در اون هفته‌های کاری‌ طولانی‌تر است و دستمزدهای کمتری دارد، آلوده شدند.