یکی از نقاط قوت دولت سیزدهم نحوه عملکرد و راهبرد آن در بخش سیاست خارجیه دولت بود، راهبردی که دیپلماسی عزتمندانه، توازن و نگاه عملگرایانه به همسایگان، تعامل هوشمند با شرق و گسترش همکاری رو معنی کرد و دستاورد‌های زیادی برای کشور داشت که مهمترین اونها رو مرور کردیم