توسعه گروه بریکس‌ و پیوستن کشور‌های زیادی از جمله ایران به این گروه به شدت موجب خشم ناتو شده، به حدی است که رییس کمیته اروپایی ناتو کشور‌های عضو این گروه را تهدید به تجزیه می‌کند!