زندگی توی عصر جدید با هزار هیاهو و سروصدا همراهه و گاهی حتی برای کمی آرامش باید سر به کوه و بیابون بذاریم! نیازی که بشر بهش تشنه‌س سکوتیه که نبودش به‌وضوح در زندگی‌ها پررنگه. اینجا به مزایا و فواید سکوت می‌پردازیم، مسئله‌ای که در این هرج‌ومرج و هیاهوها گوهری نایابه.