ژاپن، از دوم شهریور رهاسازی آب آلوده نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در اقیانوس آرام را آغاز کرده که موجب اعتراض زیادی شده است.