اگر قراره جوان رو برای جذب به فسق و فجور بکشانیم، دیگه اسممان اسلامی نیست! روایت رهبرانقلاب از نحوه جذب جوانان در تشکل‌های اسلامی.