کی باورش میشد سرباز اسلام با اون همه سوابق پر و پیمون، به خاطر مادیات جلوی ولی خدا قد علم کنه؟ دنیا رو دست کم نگیریم.