بچه‌ها می‌دونستین آقای امام حسن، خیلی تنها بودن و حتی مثل برادرشون ۷۲ تا دوست واقعی هم نداشتن ...