کاری که ابن زیاد کرد، یک عده از خواص را بین مردم فرستاد که مردم را بترسانند . برید‌ه‌ای از کتاب انسان ۲۵۰ سالi