حنف بن قیس فکر می‌کرد از همه بیشتر می‌فهمه و این «همه» توی ذهنش حتی امام معصوم رو هم شامل می‌شد!