ابن زبیر، با طناب دین به شکار دنیا می‌رفت! وقتی مکه سیل اومده بود و اطراف خانه خدا رو آب گرفته بود مرتب با شنا به دور خانه خدا می‌چرخید و طواف‌های به یاد ماندنی از خود برجا می‌گذاشت!