چه کرده‌ام که سرم را گرفته‌ای تو به دامن / چه شد که دست مرا از میان راه گرفتی؟